Stowarzyszenie Kolonia Zachodnia

Przetwarzanie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze

 

Realizując obowiązek określony w art. 13 ust. 1–2 oraz art. 14 ust. 1–2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1),

informujemy, że:

 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Danych jest Stowarzyszenie Kolonia Zachodnia reprezentowane przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: stowarzyszenie.zach@op.pl oraz pod numerem telefonu: 661 168 642,  25 755-45-02 lub pisemnie na adres siedziby administratora.


CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji projektów, organizacji uroczystości  kulturalno-rozrywkowych oraz wycieczek organizowanych w ramach realizacji zadań publicznych, a także  będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w  postaci  wizerunku  zapisanego  w formie zdjęć lub filmów zbieranych   podczas   odbywania  się  wszelkich  uroczystości  kulturalno-rozrywkowych   organizowanych przez stowarzyszenie. Podstawą prawną przetwarzania jest Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210 z późn. zm.).

 

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom w celu realizacji zadań statutowych lub organizacyjnych stowarzyszenia, a także Pani/Pana  dane  osobowe w  postaci  wizerunku mogą być przekazywane do mediów, prasy lokalnej oraz zamieszczane będą na portalu informacyjnym stowarzyszenia, którego odbiorcami będą osoby korzystające  z  tego  portalu.  Także  w  celach  sprawozdawczych  dot.  realizacji  różnego  rodzaju  zadań i projektów.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji projektu lub w postaci wizerunku do czasu prowadzenia portalu informacyjnego stowarzyszenia.


PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych.

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROFILOWANIA

Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Informujemy również, że osoby uczestniczące we wszelkich uroczystościach kulturalno-rozrywkowych, wycieczkach oraz projektach organizowanych przez Stowarzyszenie Kolonia Zachodnia, poprzez uczestnictwo w w/w wydarzeniach, dobrowolnie wyrażają zgodę  na udostępnianie swoich danych osobowych w postaci wizerunku w mediach, prasie i portalach informacyjnych.